DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“

Lovrečanska 16, 49247 Zlatar – Bistrica

e – mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr

              tel: 049 461 031

 

KLASA: 602-01/19-01/13

URBROJ: 2211/08-380-19-1

Zlatar Bistrica, 29.travnja 2019.godine

 

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica i članka 2. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić  „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica (Klasa:023-01/09-01/2, Urbroj:2211/08-380-09-06 i Klasa:023-01/09-01/5, Urbroj:2211/08-380-10-7) ravnateljica Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica       r a s p i s u j e 

 

N A T J E Č A J

za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica

za odgojno – obrazovnu 2019./2020. godinu

 

 1. Naziv i sjedište vrtića: DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“ Zlatar Bistrica,

                                                Lovrečanska 16, 49 247 Zlatar Bistrica

 

 1. Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić podnosi se do   15.  svibnja 2019. godine, osobnom predajom u Dječjem vrtiću „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16, 49 247 Zlatar Bistrica.

 

 1. Uz Zahtjev, koji se može preuzeti u Dječjem vrtiću „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica ili preuzeti s mrežne stranice općine Zlatar Bistrica, obvezno se prilaže:

 

 • Rodni list djeteta ili Izvadak iz matice rođenih
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
 • Potvrdu o radnom statusu roditelja (potvrdu o zaposlenju ili presliku obrtnice)
 • Dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
 • Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8. Pravilnika:
  • Potvrde o radnom statusu roditelja/potvrde o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti (rješenje, obrtnica, dokaz o statusu poljoprivrednika)
  • Rodne listove za ostalu djecu u obitelji
  • Rješenje o stupnju invalidnosti
  • Liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta
  • Preporuku ili rješenje ovlaštenog tijela ili službe za djecu s teškoćama u razvoju
  • Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu
  • Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
  • Druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić
 • Izjavu roditelja da imaju prebivalište i stvarno boravište na području općine Zlatar Bistrica
 • Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju boravka djeteta u Dječjem vrtiću „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica, a u suprotnom roditelji će snositi puni iznos ekonomske cijene programa
 • Privola roditelja o korištenju osobnih podataka djeteta

 

 1. Prednost pri upisu u Dječji vrtić „Zlatni dani“ imaju  djeca s prebivalištem na području Općine Zlatar Bistrica.

 

 1. Ukoliko se sva djeca ne mogu primiti u Dječji vrtić primjenjivati će se kriteriji bodovanja iz članka 4. Pravilnika  za ostvarivanje  prednosti  pri upisu  kako slijedi: 

 

– djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

– djeca koja žive bez roditelja  (roditelji: umrli, nestali, proglašeni umrlim) ili djeca s neadekvatnom roditeljskom skrbi (koja su povjerena na čuvanje i odgoj drugoj osobi ili ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljstvu)

– djeca iz  obitelji s troje ili više djece                     

– djeca koja žive u socijalno i zdravstveno ugroženim sredinama  

– djeca s teškoćama u razvoju                                                          

– djeca samohranih roditelja

– djeca čija su oba roditelja zaposlena

– djeca žrtava i invalida domovinskog rata

– invalidnost jednog ili oba roditelja djeteta

 

 1. Komisija za upis djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u Zahtjevu za upis djeteta,

     kao i u priloženu dokumentaciju. Po potrebi Komisija može zatražiti dopunu i obrazloženje dokumentacije.

 

      Nakon donošenja Odluke Komisije za upis djece u Dječji vrtić, a najkasnije do  14. srpnja 2019. godine, objavit će se rezultati natječaja na oglasnoj ploči DV i mrežnoj stranici Općine Zlatar Bistrica: www.zlatar-bistrica.hr.

 

                                                                                                        R A V N A T E L J I C A  

                                                                                                        Dječjeg vrtića „Zlatni dani“

                                                                                                        Renata Horvatić

 

Natječaj- upis djece

Zahtjev za upis djece u DV Zlatni dani

Izjava o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka

Privola za fotografiranje i objave

Informacije uz zahtjev za upis u vrtić

Comments are closed.