DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“

Lovrečanska 16, 49247 Zlatar – Bistrica

e – mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr tel: 049 461 031

 KLASA: 602-01/21-01/02

URBROJ: 2211/08-21-1

Zlatar Bistrica, 07.svibnja 2021.godine

 

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica i članka 2. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica (Klasa:023-01/09-01/2, Urbroj:2211/08-380-09-06  i Klasa:023-01/09-01/5, Urbroj:2211/08-380-10-7) ravnateljica Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica     r a s p i s u j e

 N A T J E Č A J

 za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica za odgojno obrazovnu 2021./2022. godinu

 

 1. Naziv i sjedište vrtića: DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“ Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16, 49 247 Zlatar Bistrica

 

 1. Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić „Zlatni dani“ podnosi se do 28. svibnja 2021. godine, isključivo na e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16, 49 247 Zlatar Bistrica sa naznakom „Dokumentacija za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica  u odgojno-obrazovnoj 2021/2022 godini – NE OTVARAJ“.

 

 1. Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica preuzima se na web stranici Općine Zlatar Bistrica: zlatar-bistrica.hr

 

 1. Uz Zahtjev obvezno se prilaže:
 • Rodni list djeteta ili Izvadak iz matice rođenih (može i elektronički zapis iz sustava e-građani)
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
 • Potvrdu o radnom statusu roditelja (potvrdu o zaposlenju ili presliku obrtnice)
 • Dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
 • Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka Pravilnika:
  • Rodne listove za ostalu djecu u obitelji ( može i elektronički zapis iz sustava e-građani)
  • Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
 • Izjavu roditelja da imaju prebivalište i stvarno boravište na području općine Zlatar Bistrica
 • Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju boravka djeteta u Dječjem vrtiću „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica, a u suprotnom roditelji će snositi puni iznos ekonomske cijene programa
 • Privola roditelja o korištenju osobnih podataka djeteta

Napomena: drugi dokazi koji se odnose na prednost pri upisu – medicinska dokumentacija kod djece s teškoćama u razvoju, preporuke ovlaštenih službi i sl. dostaviti će se po pozivu Ustanove

 

 1. Prednost pri upisu u Dječji vrtić „Zlatni dani“ imaju djeca s prebivalištem na području Općine Zlatar Bistrica.

 

 1. Ukoliko se sva djeca ne mogu primiti u Dječji vrtić primjenjivati će se kriteriji bodovanja iz članka 4.Pravilnika za ostvarivanje prednosti pri upisu kako slijedi:
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca koja žive bez roditelja (roditelji: umrli, nestali, proglašeni umrlim) ili djeca s neadekvatnom roditeljskom skrbi (koja su povjerena na čuvanje i odgoj drugoj osobi ili ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljstvu)
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca koja žive u socijalno i zdravstveno ugroženim sredinama
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca samohranih roditelja
 • djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • djeca žrtava i invalida domovinskog rata
 • invalidnost jednog ili oba roditelja djeteta

 

 1. Komisija za upis djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u Zahtjevu za upis djeteta, kao i uvid u priloženu Po potrebi Komisija može zatražiti dopunu i obrazloženje dokumentacije.

Nakon donošenja Odluke Komisije za upis djece u Dječji vrtić, a najkasnije do 15. srpnja 2021. godine, objavit će se rezultati natječaja na oglasnoj ploči DV i mrežnoj stranici Općine Zlatar Bistrica: www.zlatar-bistrica.hr.

R A V N A T E L J I C A  Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Renata Horvatić,v.r.

informacije-uz-zahtjev-za-upis-u-vrtić

IZJAVA

Privola-za-fotografiranje-i-objave

Zahtjev-za-upis-djece-u-DV-Zlatni-dani

 

Comments are closed.