Odluka o sufinanciranju prijevoza i nabave udžbenika za učenike srednjih škola

OPĆINA  ZLATAR  BISTRICA

NAČELNIK

 

KLASA: 602-03/20-01/2

URBROJ: 2211/08-04/3-20-1

Zlatar Bistrica, 08.09.2020.godine

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2020.godinu  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj  53 A/19), Načelnik općine donosi slijedeću

 

O   D   L   U   K   U

O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA I NABAVE UDŽBENIKA

ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020/2021.

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinanciranje troškova prijevoza i pravo na sufinanciranje nabave udžbenika za sve učenike srednjih škola u školskoj godini 2020/2021, a koji  imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica.

II.

Učenici srednjih škola, uz sufinanciranje troškova prijevoza u dijelu koji se odnosi na jedinicu lokalne samouprave, ovom Odlukom ostvaruju pravo i na pokriće udjela troškova prijevoza koji bi teretili roditelje/staratelje, čime su pokriveni troškovi prijevoza učenika srednjih škola u 100 %-tnom iznosu. Sufinanciranje troškova prijevoza za sve učenike regulirati će se ugovorima sa ovlaštenim prijevoznicima.

  III.

Učenici srednjih škola ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika u obliku jednokratne novčane pomoći u iznosu od  350,00 kn.

Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika je da učenik i oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica. U slučaju da nije moguće ispuniti uvjet prijavljenog prebivališta na području Općine Zlatar Bistrica, zahtjevu je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju (smrtni list, rješenje o razvodu braka ili sl.).

Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, roditelj/staratelj može podnijeti zahtjev uz kojeg je potrebno priložiti potvrdu o prebivalištu za učenika i oba roditelja/staratelja, preslik kartice tekućeg računa na kojeg će se izvršiti uplata sredstava, potvrdu za učenika da je upisan u srednju školu odnosno školsku godinu 2020/2021, te ostalu dokumentaciju prema potrebi.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Općine Zlatar Bistrica ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu općine, a predati se može zaključno sa 09.10.2020.godine.

Zahtjevi koji stignu nakon propisanog roka, neće se rješavati.

IV.

Sredstva za izvršenje ove Odluke  osigurana su u Proračunu općine Zlatar Bistrica za 2020.godinu.

V.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica.

 

NAČELNIK:  Žarko  Miholić

OBRAZAC  ZAHTJEVA

 

ODLUKA

 

Comments are closed.