Osoba zadužena za nepravilnosti

Sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15.) odgovorna osoba institucije obvezan je imenovati osobu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Prema članku 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 70/12) osoba za nepravilnosti odgovorna je za:

  • zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
  • praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  • sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima
  • suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Nepravilnost u skladu s Naputkom jest nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.


MARIJA HORVAT

Adresa: Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica
Tel. +385 49 461 073
E-mail: marija.horvat@zlatar-bistrica.hr


  • Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Word / Pdf