content top

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poništenje postupka jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu ODLUKA O PONIŠTENJU

Detaljnije

Odluka o sufinanciranju prijevoza i nabave udžbenika za učenike srednjih škola

Odluka o sufinanciranju prijevoza i nabave udžbenika za učenike srednjih škola

OPĆINA  ZLATAR  BISTRICA NAČELNIK   KLASA: 602-03/20-01/2 URBROJ: 2211/08-04/3-20-1 Zlatar Bistrica, 08.09.2020.godine   Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2020.godinu  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj  53 A/19), Načelnik općine donosi slijedeću   O   D   L   U   K   U O...

Detaljnije

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu Savjetnika za proračun, društvene djelatnosti i EU Fondove, objavljen u Narodnim novinama broj 95/2020, Oglasni dio od 26.08.2020.g. – detaljnije pod DOKUMENTI – JAVNI  NATJEČAJI  I  POZIVI 

Detaljnije

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu

ODLUKA O PONOVNOM POKRETANJU POSTUPKA POZIV NA DOSTAVU PONUDA DOKUMENTACIJA O NABAVI prilog 1. Ponudbeni list prilog 2. GLAVNI PROJEKT – IGRALIŠTE LOVREČAN prilog 3A. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova prilog 3B. Troškovnik opreme prilog 4. Izjava o jamstvu prilog 5. Izjava o nekažnjavanju prilog 6. Nacrt ugovora

Detaljnije

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poništenje postupka jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Detaljnije

Nabava radova na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu

Odluka o pokretanju postupka Poziv na dostavu ponuda Dokumentacija o nabavi   prilog 1. Ponudbeni list prilog 2. GLAVNI PROJEKT – IGRALIŠTE LOVREČAN   prilog 3A. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova prilog 3B. Troškovnik opreme prilog 4. Izjava o jamstvu prilog 5. Izjava o nekažnjavanju prilog 6. Nacrt ugovora  ...

Detaljnije

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poništava se postupak jednostavne nabave savjetodavne usluge za izradu Plana razvoja Općine Zlatar Bistrica 2021-2027   ODLUKA  O PONIŠTENJU  POSTUPKA    

Detaljnije

Natječaj za prijem u radni odnos odgojitelja

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica raspisalo je natječaj za prijem u radni odnos odgojitelja na određeno vrijeme (m/ž). Detaljnije o natječaju možete pročitati pod Dokumenti-Javni natječaji i pozivi  

Detaljnije

PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI ZA OPĆINU ZLATAR BISTRICA

PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI ZA OPĆINU ZLATAR BISTRICA

Dana 27.srpnja. 2020. godine u prostorijama Općine Zlatar Bistrica od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  uz prisustvo načelnika Općine g. Žarka Miholića i stručnog suradnika Lovačkog saveza Krapinsko-zagorske županije kod izrade programa, proveden je pregled elaborata “Program zaštite divljači za Općinu Zlatar Bistrica”. Predloženi program zaštite divljači za površine izvan...

Detaljnije

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave radova za izgradnju dječjeg igrališta u Lovrečanu

  ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Detaljnije
content top