ODLUKA O PONOVNOM POKRETANJU POSTUPKA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA O NABAVI

prilog 1. Ponudbeni list

prilog 2. GLAVNI PROJEKT – IGRALIŠTE LOVREČAN

prilog 3A. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova

prilog 3B. Troškovnik opreme

prilog 4. Izjava o jamstvu

prilog 5. Izjava o nekažnjavanju

prilog 6. Nacrt ugovora

Comments are closed.