Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Zlatar Bistrica (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.

Javna rasprava započinje 20. svibnja 2024. godine, a završava 03. lipnja 2024. godine (15 dana).

Prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama općine Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama općine Zlatar Bistrica – www.zlatar-bistrica.hr.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje Plana u Domu kulture u Zlatar Bistrici, Zlatar Bistrica, Zagorska 1, dana 28. svibnja 2024. godine (utorak) s početkom u 10:30 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:

  • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
  • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 03. lipnja 2024. godine poštom na adresu općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica; predajom u pisarnicu općine Zlatar Bistrica ili slanjem elektroničke pošte na:  zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava word / pdf