Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola

KLASA: 602-03/21-01/2

URBROJ: 2211/08-04/3-21-1

Zlatar Bistrica, 13.09.2021.godine

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18, 18/20 i 9/21), te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2021.godinu  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj  50/20), načelnica općine donosi slijedeću

 

O   D   L   U   K   U

O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA

ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021/2022.

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinanciranje nabave udžbenika za sve učenike srednjih škola u školskoj godini 2021/2022, a koji  imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica.

II.

Učenici srednjih škola ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika u obliku jednokratne novčane pomoći u iznosu od  350,00 kn.

Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika je da učenik i oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica. U slučaju da nije moguće ispuniti uvjet prijavljenog prebivališta na području Općine Zlatar Bistrica, zahtjevu je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju (smrtni list, rješenje o razvodu braka ili sl.).

Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, roditelj/staratelj može podnijeti zahtjev uz kojeg je potrebno priložiti potvrdu o prebivalištu za učenika i oba roditelja/staratelja, preslik kartice tekućeg računa na kojeg će se izvršiti uplata sredstava, potvrdu za učenika da je upisan u srednju školu odnosno školsku godinu 2021/2022, te ostalu dokumentaciju prema potrebi.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Općine Zlatar Bistrica ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu općine, a predati se može zaključno sa 30.09.2021. godine.

Zahtjevi koji stignu nakon propisanog roka, neće se rješavati.

III.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu općine Zlatar Bistrica za 2021.godinu.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica.

 

NAČELNICA:   mr.sc.Vesna Mikulec, mag.oec

ZAHTJEV udžbenici SŠ 2021

Comments are closed.